Gældende vedtægter

Vedtægter for Kalundborg Model Flyve Klub


§ 1

Klubbens navn er Kalundborg Model Flyve Klub (KMFK). Klubben er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.


§ 2

Klubbens formål er at fremme og dyrke alle former for modelflyvning.


§ 3

Klubben er medlem af Modelflyvning Danmark (MDK).


§ 4

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Bestyrelsens beretning v/ formanden.

4) Det reviderede regnskab v/ kassereren.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen:

a. Formand - alle lige år.

b. Kasserer - alle ulige år.

c. Bestyrelsesmedlemmer:

1 medlem alle lige år, 2 medlemmer alle ulige år.

d. 1 suppleant - på valg hvert år.

e. 2 revisorer - på valg hvert år.

f. 1 revisor suppleant - på valg hvert år.

6) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Eventuelt.


§ 5

Ordinær generalforsamling indvarsles ved formanden med mindst 14 dages varsel pr. e-mail eller almindelig post til hvert enkelt medlem, se § 17.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for.

Alle aktive medlemmer, som har et af kasserer godkendt betalt kontingent, har stemmeret.

Passive medlemmer som har betalt kontingent og æresmedlemmer, har ingen stemmeret, dog ytringsfrihed.


§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller hvis ønske herom fremsættes skriftlig af mindst 1/3 af klubbens medlemmer. Ved skriftlig forstås e-mail eller almindelig post.


§ 7

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for den ordinære generalforsamling.


§ 8

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamling, skal indsendes til kalundborgmodelflyveklub@gmail.com  senest 7 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.


§ 9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, kasserer, sekretær, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.

Kasserer kan ikke være næstformand. Ved valg bør der så vidt muligt tages hensyn til samtlige flyvegrupper.

3 ud af de 5 medlemmer i bestyrelsen skal være bosat i Kalundborg Kommune.

Hvis formanden forlader posten i utide overdrages formandsposten automatisk til næstformanden.


§ 10

Den daglige ledelse af klubben varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest 14 dage efter generalforsamlingen med valg af sekretær og næstformand.

Alle, der har interesse for modelflyvning og tilslutter sig klubbens formål, kan blive medlem.

Klubben bygger på aktivt medlemskab og skal have mindst 5 betalende medlemmer.

Passive medlemmer må kun benytte jordnære faciliteter.


§ 11

Formanden og kassereren eller næstformanden og kassereren, har tegningsret på klubbens vegne.


§ 12

Formanden eller i dennes fravær, næstformanden, er bemyndiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen hurtigst muligt eller ved førstkommende møde.

Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.


§ 13

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kontingent opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamling har fundet sted.


§ 14

Klubbens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab.

Klubbens revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskab, bilag og kassebeholdningen forevist.


§ 15

Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

Et medlemskab er ikke gyldigt, før der er betalt kontingent.

Betaling af kontingent følger nedenfor nævnte retningslinjer:

1) Betaling senest 14 kalenderdage fra modtaget opkrævning.

2) Har betaling som beskrevet under pkt. 1 ikke fundet sted, fremsendes en påmindelse, hvorefter betaling skal være registreret efter 14 kalenderdage.

3) Har betaling som beskrevet under pkt. 2 ikke fundet sted, fremsendes en rykkerskrivelse med et tillæg på kr. 100, hvorefter betaling skal være registreret efter 14 kalenderdage.

4) Har betaling som beskrevet under pkt. 3 ikke fundet sted, betragtes medlemsskabet af klubben som ophørt uden yderligere varsel.

Indbetaling af kontingent skal foregå ved bankoverførsel til klubbens bankkonto.


§ 16

Særlige regler for flyvning med jet modeller, her forstås turbine drevne radiostyrede modelfly.

• Der er givet tilladelse for flyvning med jet modeller på Kaldred flyveplads ejet af Kalundborg

Flyveplads ApS jf. gældende udgave af samarbejdsaftale mellem Kalundborg Model Flyve Klub og Kalundborg Flyve klub ApS.

• Flyvning med jet modeller på de arealer, KMFK har adgang til, skal begrænses og samtlige punkter beskrevet i pladsregler og/eller samarbejdsaftale mellem Kalundborg Modelflyve klub og Kalundborg Flyve klub ApS skal til enhver tid overholdes.

• Jet piloter skal godkendes og have tilladelse til flyvning på de arealer, KMFK har adgang til.

Godkendelse, eller inddragning af godkendelse, foretages af bestyrelsen i KMFK.


§ 17

Informationer fra bestyrelsen til medlemmerne af klubben vil primært foregå via e-mail. Dette inkluderer indkaldelser til generalforsamling og lignende. Det vil være muligt at få informationer med almindelig post; dette kræver at kasserer er gjort opmærksom på ønsket herom.


§ 18

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Opløses klubben, tilfalder dens midler Kalundborg Model Jernbane Klub.


Vedtaget på generalforsamling, Kalundborg den 11. marts 2015.       

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.05 | 07:31

Hej flyvevenner der stort modelflyvetræf i Jerrishoe som afholdes af Tarp modelflyveklub som ligger ca. 2 km. uden for Tarp. (mfc-tarp.de)

...
25.04 | 16:32

På pladsen ca. 17.30

Simon

...
20.04 | 07:56

Jeg er i gang. Der er grundigt rod i vores medlemsdatabase sammenlignet med MDKs.

...
14.04 | 00:16

Vi skal have opdateret MDK's oplysninger om klubben. Formandsnavn og krav om MDK medlemskab for aktive piloter skal opdateres. Hven kan opdatere dette?

...
Du kan lide denne side